Wczytuję dane...
Zwroty i reklamacje
NA SKRÓTY

ZWROTY - aby skutecznie skorzystać z prawa zwrotu towaru kupionego na odległość zastosuj się do poniższych wskazówek:

  1. Masz 14 dni - odsyłając towar zapakuj go bezpiecznie, a także dołącz do niego wypełniony formularz i paragon potwierdzający zakup
  2. Wypełnij formularz - odsyłany towar musi być czysty i nie może nosić śladów użytkowania poza niezbędnymi do stwierdzenia jego wyglądu, funkcjonalności
  3. Odeślij towar - towary zakupione na fakturę NIE podlegają zwrotowi (patrz ustawa "O prawach konsumenta" i "Kodeks cywilny")

REKLAMACJE - aby skutecznie skorzystać z gwarancji udzielanej na towar przez producentów zastosuj się do poniższych wskazówek:

  1. Masz 12 lub 24 lub 36 miesięcy - w zależności od marki produktu objęte są one ograniczoną gwarancją producenta na okres od 12 do 36 miesięcy
  2. Skontaktuj się z serwisem - przed odesłaniem towaru do reklamacji koniecznie skontaktuj się z pracownikiem serwisu MeteoPlus
  3. Wypełnij formularz - wypełnij formularz reklamacyjny, który ułatwi nam identyfikację Twojego zamówienia, a także zaistniałego problemu
  4. Odeślij towar - odsyłając towar zapakuj go bezpiecznie, a także dołącz do niego wypełniony formularz i dokument potwierdzający jego zakup

ZWROTY

Informujemy, że zgodnie z ustawą „O prawach konsumenta” z dnia 30 maja 2014 r. Art. 27 przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny - POBIERZ FORMULARZ

"Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35."

Zgodnie z ustawą „Kodeks cywilny” z dnia 23 kwietnia 1964 r. Art 221

"Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową."

Jako termin zawarcia umowy rozumie się moment, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (dla zamówień realizowanych jednoczęściowo) albo od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części (dla zamówień realizowanych partiami lub w częściach).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy powinni Państwo poinformować nas (dane kontaktowe poniżej) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład za pośrednictwem oświadczenia / pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub tradycyjną. W tym celu mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy załączonego (odnośnik) powyżej. Dane kontaktowe:

MeteoPlus Sp. z o.o.
ul. Kamiennogórska 6, 58-420 Lubawka
e-mail: sklep@meteoplus.pl
tel.: +48 537 464 762; +48 537 464 565

Nie odbieramy przesyłek z Paczkomatów !!!

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez MeteoPlus), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od umowy i jednoczesnym otrzymaniu zwracanego towaru w stanie nienoszącym śladów użytkowania innych niż niezbędne do określenia jego wyglądu i funkcjonalności - pamiętaj, że Twój podpis pod oświadczeniem o stanie zwracanego urządzenia jest wiążący i może nieść za sobą konsekwencje prawne. Zwrotu płatności dokonamy w formie przelewu bankowego, chyba że wyraźnie zgodzą się Państwo na inne rozwiązanie - w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Rzecz (przedmioty umowy) podlegające zwrotowi prosimy odsyłać pod adres:

MeteoPlus Sp z o.o.
ul. Kamiennogórska 6
58-420 Lubawka

REKLAMACJE

 • Towary objęte są 12 lub 24 lub 36-miesięczną gwarancją ograniczoną realizowaną na terenie kraju, która to informacja znajduje się na stronie produktu i/lub na dołączonej karcie reklamacyjnej.
 • Okres gwarancyjny liczony jest od dnia dostarczenia towaru i wydłużany jest o czas rozpatrywania reklamacji o ile takie okoliczności wystąpią.
 • Utrata gwarancji następuje w momencie użytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, a także w przypadku prób samodzielnej jego naprawy lub przeróbki jak również uszkodzenia z winy zamawiającego.
 • Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest zamawiający - użytkownik.
 • Gwarancja nie obejmuje zużycia eksploatacyjnego produktu.
 • Miejscem wykonania zobowiązań wynikających z odpowiedzialności za wady jest siedziba sprzedawcy. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenie reklamowanego produktu pod ww. adres.

MeteoPlus Sp. z o.o.

ul. Kamiennogórska 6
58-420 Lubawka, Polska

Nie odbieramy przesyłek z Paczkomatów !!!

 • Przed odesłaniem wadliwego towaru do sprzedawcy zamawiający zobowiązany jest skontaktować się w sprawie reklamacji z serwisem sprzedawcy (e-mail: serwis@meteoplus.pl; tel: 537 464 762), który spróbuje usunąć usterkę (o ile to możliwe) w sposób zdalny.
 • W przypadku konieczności realizacji reklamacji poprzez odesłanie wadliwego towaru powinna ona zawierać:
  • wypełniony formularz reklamacyjny - POBIERZ FORMULARZ
  • dokument potwierdzający zakup towaru lub jego kopię
  • towar podlegający reklamacji – odpowiednio zabezpieczony na czas transportu
 • Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia wadliwego towaru do siedziby sprzedawcy. Wszelka korespondencja w sprawie reklamacji prowadzona jest drogą elektroniczną z wykorzystaniem adresu sklep@meteoplus.pl.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia ww. terminu w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub wystąpią przeszkody niezależne od sprzedawcy uniemożliwiające usunięcie usterki. Sprzedawca zastrzega ponadto, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od zamawiającego dodatkowych wyjaśnień, przez co czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.
 • Zamawiający zostanie poinformowany o konieczności wydłużenia okresu rozpatrzenia reklamacji o ile wystąpi taka okoliczność.
 • Po uznaniu reklamacji za zasadną stwierdzona usterka zostanie usunięta na koszt sprzedawcy. W razie niemożności usunięcia wady nastąpi wymiana towaru na nowy, wolny od wad.
 • Naprawiony lub wymieniony na nowy towar zostanie odesłany na koszt sprzedawcy pod adres wskazany w zamówieniu, chyba, że klient wyrazi pisemnie wolę aby adres został zmieniony na inny na terenie kraju.
 • Zamawiającemu nie przysługuje prawo do wysuwania roszczeń wynikających z wad, usterek towaru wykraczających poza jego naprawę, ewentualnie wymianę na nowy. Zamawiającemu nie przysługuje również prawo do żądania odszkodowania, m.in. z tytułu utraconego zysku będącego następstwem wad, usterek reklamowanego towaru.