Wczytuję dane...
Regulamin

I. Uwagi ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem internetowym http://sklep.meteoplus.pl prowadzony jest przez firmę MeteoPlus Grzegorz Gałek z siedzibą przy ul. Karkonoska 11/2, 58-420 Lubawka, posiadającą NIP: 614-155-12-60, REGON: 021985130 (dalej zwaną MeteoPlus).

Wszelkie czynności związane z dokonywaniem zakupów w wyżej wymienionym sklepie internetowym prowadzonym przez MeteoPlus (zwanym dalej Sklepem) wymagają potwierdzenia zapoznania się i zgody z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Integralną częścią niniejszego regulaminu są dwa niżej wymienione załączniki:

 • Załącznik nr 1. Pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość wraz z formularzem odstąpienia od tejże umowy.
 • Załącznik nr 2. Zasady postępowania reklamacyjnego wraz z formularzem zgłoszenia reklamacji.

II. Sklep internetowy

Sklep internetowy jest wyodrębnioną częścią strony internetowej www.meteoplus.pl. Zasady użytkowania Sklepu określone są niniejszym regulaminem. Sklep za pomocą sieci elektronicznej umożliwia kupno towarów przedstawionych na stronach Sklepu. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu (Klientem) a MeteoPlus. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym: podatek VAT, cła i inne podatki. Ceny produktów w sklepie nie uwzględniają kosztów przesyłki. Koszty te podlegają odrębnej opłacie. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe (chyba, że wyraźnie na stronie produktu jest zaznaczone inaczej), wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. MeteoPlus zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w katalogu, wprowadzania oraz ich wycofywania z katalogu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili, bez uprzedniego informowania o tym. MeteoPlus zobowiązuje się stosować do kodeksu dobrych praktych handlowych.

III. Klienci sklepu

Klientem może zostać każda osoba, która złoży zamówienie w Sklepie internetowym. Klient nie może udostępniać danych umożliwiających korzystanie ze sklepu osobom trzecim. W przypadku udostępnienia danych ponosi on pełną odpowiedzialność za działania tych osób - odpowiada on wtedy jak za własne działanie lub zaniechanie. Klient zgadza się na przetwarzanie oraz przechowywanie w formie elektronicznej swoich danych osobowych podanych podczas procesu rejestracji w Sklepie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane te wykorzystywane będą w celu wykonywania umów sprzedaży pomiędzy Klientem a MeteoPlus jak również (za zgodą Klienta) w celach promocji produktów MeteoPlus i funkcjonowania systemu marketingowego. Administratorem danych osobowych jest MeteoPlus. Klient posiada prawo do wglądu oraz modyfikowania podanych danych. Usunięcie danych równoznaczne jest z zakończeniem współpracy z MeteoPlus i Klienta.

IV. Zamówienia

Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać całodobowo i przez cały rok z wyłączeniem sytuacji kiedy strona internetowa jest nieczynna z przyczyn technicznych. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność wszystkich zamówionych produktów w magazynie. W przypadku niemożności zrealizowania całości zamówienia MeteoPlus skontaktuje się z Klientem w celu podjęcia przez niego decyzji o sposobie rozwiązania zaistniałego problemu (wysyłka częściowa bez niedostępnych produktów, oczekiwanie na brakujące produkty, rezygnacja z zamówienia, itp.). Instrukcje obsługi w języku polskim są dołączane do produktów i/lub są udostępniane do pobrania na stronie produktu.

Klient może dokonać zapłaty za towar za pośrednictwem:

 • przedpłaty przelewem bankowym (w tym poprzez portale pośredniczące, np. Przelewy24.pl)
 • przelewem bankowym po zrealizowaniu zamówienia – tylko po wcześniejszej zgodzie MeteoPlus, o którą wystąpił Klienti po obusronnym ustaleniu terminu płatności faktury VAT
 • za pobraniem pocztowym / kurierskim – płatność gotówką przy odbiorze towaru do kwoty 3000,00 zł

Przelewy należy dokonywać na rachunek bankowy, którego właścicielem jest Grzegorz Gałek:

 • Alior Bank: 30 2490 0005 0000 4500 6146 2142

Dokonując zakupu w Sklepie do celów działalności gospodarczej (zakup potwierdzony fakturą VAT) zgadzam się na dokonanie pełnej płatności względem firmy MeteoPlus bez użycia mechanizmu płatności podzielonej tzw. split payment.

MeteoPlus zobowiązuje się, że wysyłka zamówionego towaru, który jest dostępny w magazynie nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty (przy opcji przedpłaty) lub niezwłocznie po złożeniu zamówienia, gdzie „niezwłocznie” należy rozumieć jako tego samego dnia jeśli zamówienie / zaksięgowanie wpłaty zostało dokonane przed godz. 12:00 i kolejnego dnia roboczego jeśli zamówienie / zaksięgowanie wpłaty zostało dokonane po godz. 12:00. Koszty wysyłki przedstawione są na stronach internetowych Sklepu, w zakładce „Wysyłka towaru”. Klient zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu przewoźnika, z którego usług postanowił skorzystać za pośrednictwem firmy MeteoPlus, a w szczególności do terminowego odbioru nadanych do niego przesyłek. Szczegóły dotyczące sposobu realizacji przesyłek dostępne są w zakładce "Wysyłka towaru" i stanowią one integralną część regulaminu, a tym samym Klient zobowiązuje się do nich stosować.

Mając na uwadze, że proces zakupowy odbywa się w trybie on-line (zdalnie, poprzez sieć Internet) Klient dokonując zakupu w Sklepie MeteoPlus zgadza się na udostępnienie instrukcji obsługi w wersji papierowej lub w trybie on-line (plik PDF do pobrania). Zgoda ta jest konieczna z powodu możliwości różnorakiej interpretacji stwierdzenia "jest obowiązany wydać kupującemu", które pada w stosownej podstawie prawnej, tj.: "Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, art. 3 ust 1 i ust. 5 (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., Nr 141, poz.1176 ze zm.):

"Ponadto sprzedawca jest obowiązany wydać kupującemu wraz z towarem konsumpcyjnym wszystkie elementy jego wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcję obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy" (art. 3 ust. 5)."

W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na stronie Sklepu należy kontaktować się z MeteoPlus za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@meteoplus.pl. lub nr telefonu: +48 537-464-762.

V. Reklamacje i Zwroty

Konsumentem jest klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej (zakupu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Kupujący będący konsumentem ma prawo zwrócić zakupiony towar w terminie 14 dni od otrzymania całości przesyłki (przy zamówieniach jednoczęściowych) lub od otrzymania ostatniej części przesyłki (dla zamówień realizowanych partiami lub w częściach), bez podania przyczyn, w ramach odstąpienia od umowy według zasad wynikających z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Zwracany produkt oraz jego akcesoria (jeśli dotyczy) muszą być kompletne i nie mogą być uszkodzone oraz nie mogą nosić jakichkolwiek śladów użytkowania, wykraczających poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów. W przypadku odstąpienia od umowy zapłacona przez Klienta cena wraz z kosztami dostarczenia do Klienta (równowartość najtańszej oferowanej formy wysyłki) podlega zwrotowi. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w których:

 • przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Klient posiada obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera w momencie jej dostarczenia pod kątem uszkodzeń mechanicznych mogących wystąpić w czasie transportu, a w przypadku ich wystąpienia do sporządzenia stosownego protokołu uszkodzeń w obecności kuriera. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze i sporządzenie ww. protokołu szkód jest podstawą do automatycznego, pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez sklep MeteoPlus. W innych przypadkach sklep MeteoPlus uzależnia decyzję reklamacyjną od stanowiska w tej sprawie przewoźnika. Kupujący ma prawo do zwrotu towaru i reklamacji na zasadach opisanych w liście gwarancyjnym.

Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach, określonych w poniższych źródłach:

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

VI. Prawa autorskie

MeteoPlus oświadcza, że jest właścicielem autorskich praw majątkowych lub też posiada licencję na wszelkie składniki prowadzonych przez siebie Sklepów w tym w szczególności do:

 • używanej grafiki
 • kodu HTML jak również skryptów
 • tekstów oraz zdjęć

MeteoPlus nie posiada autorskich praw majątkowych do informacji znajdujących się na stronie, przy których zamieszczono informację, iż prawa takie należą do innego podmiotu chyba, że właściciel praw autorskich (w rozumieniu przepisów prawa autorskiego) lub ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994, nr 24) nie wymagają takiej adnotacji.

MeteoPlus oświadcza, iż nie zezwala na rozpowszechnianie materiałów (w rozumieniu prawa autorskiego) znajdujących się na stronie internetowej Sklepu w tym w szczególności zdjęć i tekstów. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronie internetowej Sklepu podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach. Wykorzystanie logotypu MeteoPlus dozwolone jest wyłącznie za zgodą MeteoPlus.

VII. Przetwarzanie danych osobowych

Sklep przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie (w tym: w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji oraz w innych procesach korzystania ze Sklepu), przetwarzane są przez firmę MeteoPlus Grzegorz Gałek z siedzibą przy ul. Karkonoskiej 11/2, 58-420 Lubawka oraz jej Partnerów (patrz: Polityka Prywatności) w zakresie minimalnym, niezbędnym do realizacji złożonych zamówień, zapytań, zwrotów, reklamacji i innych koniecznych czynności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną, które wymagają podania danych osobowych. Sklep przetwarza dane osobowe w celu zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w tymże sklepie, a w przypadku wyrażenia przez Klienta oddzielnej zgody, również w celu świadczenia usługi newslettera.

W celu realizacji zamówień oraz ze względu na politykę przyznawania rabatów powierzenie danych osobowych następuje domyślnie na czas nieokreślony.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wglądu w historię przetwarzania swoich danych, a także do przeniesienia danych do innej firmy.

Klient zalogowany może usunąć swoje konto wraz z wszystkimi danymi w kolumnie: Moje konto - Usuń konto.

Klient niezalogowany może usunąć swoje dane ze sklepu za pośrednictwem linka przesłanego wraz informacją o realizowanym zamówieniu.

Klient ma możliwość pobrania w dwóch formatach - JSON i CSV danych osobowych i sprawdzenia, jakie dane są przetwarzane przez sklep.

Klient może również sprawdzić: jakie zgody wyraził, kiedy je wyraził oraz z jakiego adresu IP.

Klient zalogowany może w tym celu skorzystać z opcji w kolumnie: Moje konto - Moje zgody - Moje dane osobowe.

Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego prawdziwymi danymi.

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu poświęconej polityce prywatności.

Sklep zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania danych osobowych Klientów osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tychże danych przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Zobowiązuje się również do niewykorzystywania danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.

Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.@ksiegarnia-podroznika.pl

VIII. Zmiany w regulaminie

MeteoPlus zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie, o czym będzie informować z wyprzedzeniem. W okresie między publikacją nowej wersji regulaminu a jego wejściem w życie na stronie internetowej Sklepu dostępna będzie również obowiązująca wersja regulaminu.

IX. Spory

W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu (wraz z załącznikami) zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawne, w szczególności zapisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.